Filos Verslag

Mantelzorg een morele plicht of eigen keuze

De onderwerpen die ter overdenken genoemd werden zijn de volgende:
 • Onsterfelijkheid
 • Houden van
 • Kun je alles in vraag stellen? Wat betekent dat voor de antwoorden?
 • Nazi-kunst, mag dat?
 • Is het de opdracht van een democraat om niet democratisch gedachtengoed te bekritiseren?
 • Mantelzorg, wie te helpen? Een ethische plicht of een persoonlijke keuze?

De keuze voor deze avond is gevalen op Mantelzorg

We bezien (in eerste instantie) de mantelzorg vanuit de gever. In de praktijk blijkt dat het ene kind wel en het andere kind geen mantelzorg geeft aan de ouder. Zijn er kader op grond waarvan je kunt bepalen of een kind wel of geen zorg moet/hoort te geven? En geldt dat alleen voor kinderen of ook voor vrienden en/of buren?

Er zijn een aantal mogelijke referentie-kaders die direct ter tafel komen:
 • ik wil zelf ook zorg ontvangen en dus geef ik zorg
 • ik ervaar het als een morele plicht om voor mijn ouders te zorgen
 • vanuit de liefde voor mijn ouders vind ik het normaal om voor hen te zorgen
 • we hebben een unieke relatie en zorg hoort daarbij
 • ze hebben vroeger ook voor mij gezorgd, dus nu zorg ik voor hen
 • het geeft mij voldoening om voor mijn ouders te zorgen
 • ik gun mijn ouders het goede en dus zorg ik voor ze

Dit zou je tot verschillende referentiekaders kunnen herleiden zoals wederkerigheid, liefde (in de vorm van belangenloosheid en vanzelfsprekendheid), het relationele, persoonlijke voldoening, morele plicht en persoonlijke waarden (het goede).

De wederkerigheid kenmerkt zich door een vorm van economische relatie. Als kind sta je als het ware in het krijt bij je ouders en door mantelzorg te verlenen betaal je je schuld terug. Hetzelfde geldt voor de gedachte, dat je iets doet omdat je het zelf ook graag zou ontvangen. Bij mantelzorg is dat laatste natuurlijk ingewikkeld omdat de relatie tussen gever en ontvanger niet direct wederkerig is, maar eerder een soort ‘mensheid’ veronderstelt. Je zou hierbij kunnen zeggen dat de wederkerigheid in de familie relatie ligt, maar deze wederkerigheid kan zich veel verder uitstrekken. De geïnstitutionaliseerde zorg, is eigenlijk ook deze wederkerigheid, we zorgen er via premie-betaling en zorginstellingen voor dat zorg voor iedereen beschikbaar is.
Liefde als belangeloze vanzelfsprekendheid, heeft een heel persoonlijk aspect. Vanuit hetzelfde uitgangspunt kun je ook zeggen om het niet te doen, omdat de zorgtaak de relatie vertroebeld. Filosofisch valt deze wellicht het beste te vergelijken met de zorg voor de ander die je vragend aankijkt, zoals dit door Levinas beschreven wordt. Bij Levinas gaat het echter om iedere ander en is het niet ingegeven door liefde. We kunnen dit wel zien als een hulpvraag die niet genegeerd kan worden, net zoals het kind dat in de vijver valt. We kunnen de nood van de ander ontkennen noch negeren wanneer we tegenover de ander staan.
Het relationele gaat er vanuit dat de mantelzorg gegeven wordt door iemand die dat relationeel ook kan. Dit wordt overigens mede bepaald door de ontvanger. Zo kan een ouder mantelzorg prima vinden wanneer dit door de kinderen wordt gedaan, maar wassen, douchen en aankleden mag niet gedaan worden door diezelfde kinderen, daar is dan de thuiszorg voor. Mantelzorg in deze context kan dan simpelweg ook bestaan uit ‘er zijn’ en aandacht geven, in een veel hogere frequentie dan in de gezonde periode.
De persoonlijke voldoening beschrijft vooral het proces waarin iemand hulp verleent waarbij het goed-voelen en de voldoening bij de hulpverlener leidend is. Zolang het goed gaat (en goed voelt), wordt de mantelzorg verleend. Het zorg-verlenen is hierbij een vorm van zingeving voor de persoon die het doet.
De morele plicht sluit aan bij de plichten-ethiek van Kant. Zelfs als het niet goed is voor de zorg-verlener, zal de mantelzorg verleend worden. De persoon in kwestie kan het gewoon niet laten, voelt zich verplicht om het te doen.
Wanneer persoonlijke waarden meespelen, dan lijken we bij Aristoteles uit te komen. Hulpvaardigheid is dan de centrale waarde, samen met rechtvaardigheid doordat ieder mens recht heeft op een goed leven. Dit kan alleen gezamenlijk vorm krijgen. Naar alle waarschijnlijkheid zal deze persoon, goed nadenken over de grenzen: wat moet ik wel doen en wat niet (wat is te veel en wat is te weinig)?

Zijn deze modellen louter voor de intieme relaties van toepassing, waaronder familie en vriendschappen, of gaat dit over iedere mens, zoals Peter Singer dit beschrijft? Singer lijkt de intimiteit van de persoonlijke relaties en/of het face-to-face contact van de persoonlijke directe hulpvraag niet in ogenschouw te nemen. Hij zoekt een ethiek die voor iedereen op elk moment toepasbaar is. Een ethiek om je surplus te delen met diegene die dat ontberen. En hoewel we erkennen dat ook mantelzorg een surplus veronderstelt (surplus aan tijd) met daarbij de mogelijkheid om te kunnen helpen, weten we het toch nog niet zo zeker of we dit surplus aan een willekeurig iemand willen geven. Praktisch, zeker wanneer de eigen ouders ver weg wonen, zou dit wellicht veel handiger zijn. De mantelzorg wordt dan geruild, de ouders ver weg worden geruild voor iemand dichtbij, en de ouders ver weg, krijgen dan de hulp van iemand dichtbij. Is dit een werkbare en/of wenselijke vorm van mantelzorg?
Het lijkt erop dat de idee van Levinas vooral veronderstelt dat we die ander ook wel iedere keer weer tegenkomen, al is het maar in onze herinnering. We verliezen de ander, die hulp nodig heeft, vaak toch erg makkelijk uit het oog.

Kun je de ander dwingen om mantelzorg te verlenen?
Dit is best een actuele vraag. Heel wat mantelzorgenden kinderen worden geconfronteerd met broers/zussen die geen mantelzorg verlenen doordat ze te ver weg wonen, geen tijd hebben of zich hiertoe niet geroepen voelen. En hoezeer de motieven om het wel te doen variëren, geen van al deze motieven dienen als stok om een ander vriendelijk doch dringend te verzoeken. Wonderlijk eigenlijk hoe het geven van hulp eigenlijk geen afdwingbare vorm van verplichting kent. Maar dat is ook niet helemaal waar: het is wel degelijk strafbaar om iemand die in nood verkeert niet helpen. Is mantelzorg een vorm van noodhulp? Hoezeer mensen zich zelf verplicht voelen, een ander kan niet verplicht worden.
Toch lijkt ook de samenleving de vraag weldegelijk bij ons allen neer te leggen. Natuurlijk is er de thuiszorg, maar dat is, zo lijkt het, niet genoeg. Het leven bestaat uit meer dan alleen een natje en een droogje of fysieke bijstand in de levensbehoefte. Een mens leeft ook van aandacht en contact. Hierin lijkt ook de persoonlijke relatie een belangrijke rol te spelen. Beatrijs - moderne manieren - beantwoord een vraag waarin het persoonlijke lijkt te vervagen en plaatsmaakt voor een zorgrelatie: zieke vriend verzorgen of neerdrukkende mantelzorg

Waarom willen we de ene persoon wel helpen en de ander niet? Hierin lijkt die persoonlijke relatie een belangrijke rol te spelen. Toch zijn er culturele verschillen. Zo bestaat in het Oosten van het land het zogenoemde Noaberschap, waarbij eigenlijk iedereen in de gemeenschap de plicht heeft om een buurtgenoot die hulp nodig heeft te helpen. Uiteraard kent dit ook een nieuwe vorm: noaberschap 2.0. Voor ons, op afstand, is het moeilijk om te beoordelen hoe dit werkt en of dit werkt. Het lijkt wel degelijk ook een verplichting in te houden. De sociale druk is wellicht erg hoog. Maar het heeft ook wel iets van wederkerigheid. Hulp is dichtbij en dus bereikbaar en alleen met elkaar hou je het geheel goed leefbaar. Hoe ‘afgelegener’ het gebied hoe meer mensen op elkaar zijn aangewezen.

Het aandachtspunt verschuift van hulpverlener naar hulpvrager. Opeens ziet het zorglandschap er dan heel anders zijn. Sommige van ons willen het helemaal niet dat hun kinderen hun helpen, terwijl ze zelf wel hun ouders helpen. Ook vragen we ons af, in hoeverre de zorg die we verlenen wel de zorg is waar iemand op zit te wachten. Waaruit bestaat zorg eigenlijk? Kun je een ander helpen om zichzelf te helpen? Hoe zorg je dat zorg een gelijkwaardige relatie blijft. Paternalisme en badinerend gedrag loeren om de hoek, zowel in de mantelzorg als in de professionele zorg. Maar ook zorg-krijgers kunnen emotioneel chanteren. Hoe hier mee om te gaan? Maar ook: wat is de zorgvraag? is dit een verzoek om contact en aandacht of om concrete praktische hulp? Hulp geven kan ook een vlucht zijn om geen persoonlijke aandacht te hoeven geven, of juist om een praktisch tintje aan het persoonlijke te geven.

Een ander aspect van de hulpvrager is dat het wellicht niet makkelijk is om hulp te vragen. Zeker wanneer die vraag niet tijdelijk is en eigenlijk alleen maar groter wordt. Wat betekent dit voor die persoon en wat betekent dit voor de relatie tussen mensen, waarbij de rolverdeling verandert?
blog comments powered by Disqus

We plaatsen cookies, zo min mogelijk en geanonimiseerd.

Aristeia maakt dit mogelijk