Filos Verslag

Cultuur

Sekse en genderneutraliteit

Hieronder is een samenvatting (korte weergave) te vinden van de stellingen die het uitgangspunt vormden van Filos op maandag 10 september 2018.

Sekse: lichamelijke kenmerken
Gender: culturele man-, vrouwrollen

Door toedoen van de hormonen, testosteron en oestrogeen, ontwikkelen en functioneren de hersenen van mannen zich anders dan die van vrouwen. Door het oestrogeen komt het testosteron niet in de hersenen van vrouwen terecht, wat bij mannen wel gebeurt. Door de menstruele cyclus waarbij de hoeveel oestrogeen in het bloed van de vrouw verandert, veranderen dus ook het functioneren van de hersenen en dus ook haar vaardigheden. Na de overgang, verandert dit ook weer, omdat de hoeveelheid oestrogeen in het bloed blijvend laag is. Verschillende gedrag tussen mannen en vrouwen zijn dus neurologisch bepaald en zijn het grootste tussen pubertijd en overgang. Het is dus normaal dat mannen en vrouwen verschillend zijn.
Eens / Oneens

Sociaal wetenschappelijk onderzoek naar mannen en vrouwen toont vaak een binaire verdeling tussen man en vrouw, terwijl de normaal-verdelingen zo’n grote overlap vertonen dat het binaire eigenlijk niet te onderbouwen is. Het is echter niet interessant om de overeenkomsten (of het gebrek aan verschillen) wereldkundig te maken, dus worden de conclusies binnen de mogelijke marge gekleurd: er is verschil! De consequenties van het onderzoek is dat er een maatschappelijk beeld ontstaat betreffende de verschillende identiteiten die horen bij man, dan wel vrouw. De persoonlijke motieven van de wetenschappers om te publiceren wegen dus zwaarden dan de sociaal-maatschappelijke consequenties van de bedenkelijke conclusies. Het zou beter zijn als we onderzoek naar man-vrouw-verschillen verbieden.
Eens / Oneens

De filosofe Judith Butler beziet sekse en gender niet als een biologisch fenomeen met specifieke fysieke kenmerken maar als een activiteit. Een mens doet vrouwelijk, of juist mannelijk. Man-zijn en ook vrouw-zijn betreft dan een ritueel wat dagelijks wordt uitgevoerd. Waarbij dit ritueel uiteraard bijdraagt aan de identiteit van de persoon. De vorm van het ritueel is sterk bepaald door een culturele en sociale kleuring en schakering. Ziekte (bijvoorbeeld een borstamputatie), traumatische seksuele ervaringen, of brand, verstoren het ritueel (de passende kleren zijn verbrand) wat kan leiden tot een persoonlijke crisis.
Verandering van perspectief, dus het loslaten van de neurologische en biologische uitgangspunten, biedt mensen de vrijheid om zelf te kiezen voor het ritueel dat hun het beste past, waardoor grotere vrijheid voor het individu ontstaat.
Eens / Oneens

De wens om te wisselen van gender kan zowel een biologische fysische oorzaak hebben, als een culturele (rituele) oorzaak. Cultureel gezien leidt het binaire denken over man vrouw dat mensen een keuze moeten maken of ze man of vrouw zijn, er is geen ruimte voor diversiteit binnen de verschillende sekse, waardoor individuele mensen onnodig moeilijkheden krijgen met wie ze zijn.
Eens / Oneens

Het wordt algemeen aangenomen dat rassen-discrimatie vooraf ging aan onderzoek naar verschillende rassen, waarna werd aangetoond dat er verschillende rassen zouden bestaan. Onderzoek naar de verschillen tussen mannen vrouwen zijn afgeleide van discriminatie van één van de twee seksen, waarbij de resultaten van het onderzoek worden gebruikt om de discriminatie te onderbouwen als correct. Onderzoek werkt, net zoals dit het geval was bij rassendiscriminatie, seksediscriminatie in de hand.
Eens / Oneens

Seksuele intimidatie is niets anders dan machtsmisbruik, dit staat los van sekse of gender. Door het machtsmisbruik te linken aan seksualiteit en gender, blijft het machtsaspect buiten beschouwing, waardoor de macht niet wordt verstoord en de situatie dus niet verandert. We doen er goed aan om dergelijk misbruik uit de man-vrouw-relatie te trekken en zo doende het machtsmisbruik boven water te krijgen, en de werkelijke oorzaak wordt aangepakt.
Eens / Oneens

Feminisme en de zorgtaken van de man zijn er vooral opgericht dat de vrouw mannelijker wordt en de man vrouwelijker wordt. Hierdoor verdwijnen de sociaal-maatschappelijke verschillen, die cultuur bepaald zijn, echter niet, maar worden ze versterkt. De man moet meer vrouw zijn en de vrouw moet meer man zijn. Het zou beter zijn om vaardigen te ontdoen van de kwalificering ‘mannelijk’ dan wel ‘vrouwelijk’ om zo stigmatisering en discriminatie te voorkomen.
Eens / Oneens

Het verschil tussen man en vrouw ligt besloten in onze taal, als het ons lukt om de taal te veranderen, dus een neutraal woord voor mens te introduceren waarmee iedereen kan worden aangesproken, dan verdwijnt vanzelf het verschil tussen man en vrouw, jongen en meisje.
Eens / Oneens.
Comments

Werkelijk leven is ontmoeten

Deze eerste filos in het park van 2014 werd opgeluisterd door Eric Alink van het Brabants Dagblad (http://www.bd.nl/regio/den-bosch-en-omgeving/s-hertogenbosch/zomerserie-het-park-denkcafé-in-zuiderpark-den-bosch-1.4462613). De stelling die we deze avond als onderwerp gekozen hebben is ‘Al het werkelijk leven is ontmoeten’. Dit onderwerp werd gekozen uit de volgende ingebrachte stellingen en vragen:
Het nut/noodzaak van herinneringen - wat betekenen herinneringen? Welke herinnering zou je kiezen als je één herinnering mee mag nemen in je graf?
Is het leven echt een ernstige ziekte die leidt tot de dood? (naar aanleiding van Joep Dohmen’s Levenskunst)
Wat is de betekenis van film en literatuur?
Hermeneutische Filosofie (Paul van Tongeren)
De verschillende gezichten van de dood; door de ogen van de sterfende en door de ogen van de nabestaanden.
Wat wordt er bedoeld met ‘intuïtie’ zoals Bergson dit gebruikt?

Al het werkelijk leven is ontmoeten.
Als eerste komt de vraag op wat ontmoeten eigenlijk is, ontmoeten als menselijke activiteit.
Het is als mens mogelijk om een andere mens te ontmoeten, maar kun je als mens ook dieren of zelfs bomen, planten of levenloze dingen kunt ontmoeten? Kun je ook iets denkbeeldige ontmoeten, zoals karakters in een boek?
Ook zien we een verschil tussen de ander waarnemen en de ander ontmoeten, maar waar de waarneming over gaat in de ontmoeting is niet zo makkelijk aan te wijzen. Bij ontmoeten komen woorden zoals wederkerig(heid), uitwisseling en interactie boven drijven. Bij waarnemen lijken uitwisseling en interactie zee niet zo aanwezig, maar wat als je elkaar waarneemt, dan is het toch op z’n minst wederkerig.
Ontmoeten moet niet alleen onderscheiden worden waarnemen, maar is ook te onderscheiden van ‘geraakt worden’. Hoewel je als mens natuurlijk wel geraakt kunt worden door een specifieke ontmoeting. Er zijn heel wat menselijke ervaringen die samen kunnen gaan met ‘ontmoeten’ maar die ook zonder een ontmoeting kunnen plaatsvinden, en dat geldt zeker voor geraakt worden. Moet ontmoeten ook onderscheiden worden van tegenkomen? Kunnen we iets met de Duitse equivalent ‘zu begegnen’ of het het Franse ‘Rencontrer’? Wat zegt de Entymologie ons?

Kunnen we iets met het gedachtengoed van Martin Buber?
Martin Buber maakt een onderscheid tussen ik-jij en ik-het. Hij noemt dat grondwoorden. Beide zijn vormen van menselijke omgang met de ander / het andere. De grondwoorden of misschien wel grondhouding verandert niet alleen de ander van jij naar het en weer terug, maar ook het ik. Ik-jij is grenzeloos, ik-het wordt begrenst door andere ‘hetten’. Wellicht is het verschil nog wel het mooiste te duiden als een ik dat in ik-jij staat voor ik-ben en een ik dat in ik-het staat voor zo-ben-ik. Ik de ik-het relatie wordt geobjectiveerd, nagedacht over doelstellingen en de inhoud en vorm van de relatie. Ik de ik-jij staan beide als het ware naakt voor elkaar, zonder verdere gedachten over, maar wel gedachten met elkaar. En zodra je dan over zo’n relatie gaat nadenken dan wordt de houding direct een ik-het relatie. Hier hangt geen waarde oordeel aan, dus voor Buber zijn ze allebei deel aan het menselijk bestaan, terwijl we wellicht de ik-jij relatie onder de noemer van ontmoeten kunnen plaatsen en de ik-het relatie niet.

Aristoteles beschrijft drie soorten vriendschap; vriendschap om de persoon, vriendschap om het nut (door de vriendschap kunnen persoonlijke doelen gerealiseerd worden) en vriendschap om het genot (zoals lust en plezier). Vaak is het moeilijk om te duiden wanneer de ene vorm in de ander over gaat en zeker op het moment van het samen zijn is het zeker niet zo makkelijk te duiden. In welke van deze drie treedt de ontmoeting op? Of kun je daar niet zo over nadenken?

In ons spreken over ontmoetingen lijken ontmoetingen positieve en goede ervaringen. Wanneer we echter naar ontmoetingen kijken, dan is dat zeker niet altijd het geval. Veel ontmoetingen zijn helemaal niet positief. Naast de mooie ontmoetingen staan zeker zoveel niet-mooie ontmoetingen, de menselijke ervaringen waar we niet met een goed gevoel op terugkijken. Kun je dan zeggen dat je van ontmoetingen wijzer wordt? Dat je er van kunt/moet leren?

Het blijft toch een beetje zoeken naar wat een ontmoeting eigenlijk is. Kan Spinoza ons wellicht helpen? Spinoza spreekt van aandoeningen, de mens wordt geraakt door zijn omgeving en dit raken leidt tot welbevinden of tot een gevoel van ongemak. De mens zal dan zijn best doen om zijn welbevinden te vergroten en zijn ongemak te verkleinen. Een ontmoeting is dan een specifieke aandoening waar een andere mens (menselijke ervaring) mee gemoeid is.

Gaat ontmoeten dan over aanwezig zijn, over ervaren van het moment, in het hier en nu zijn? Gaat het om geraakt worden (zowel positief als negatief) En dat alles moet dan in relatie staan tot andere mensen die dat een gelijksoortige ervaring hebben? Er zijn - niet afdwalen - lijkt dan voorwaarde voor het ontmoeten van een ander. Maar kun je dan zeggen dat je de rest van de tijd niet-werkelijk-bent? of niet-werkelijk-leeft? Het is toch wel lastig om een menselijke bestaansvorm - die veel voorkomt - als niet-echt-leven van de hand te wijzen. Ontmoeten wordt dan een levens-zin een ‘noodzaak’ voor het goede leven. Dit kan wellicht wel persoonlijk, maar kun je hier een algemeen geldend principe van maken? Wie heeft die macht tot definiëren van de juiste levensopdracht? Je kunt net zo makkelijk zeggen dat het leven überhaupt geen zin heeft en dat dit een individuele opgave is om er zin van te maken, maar net zo goed om er voor te ‘kiezen’ dat er geen zin is.

Misschien gaan ontmoetingen wel over culturen heen. De ontmoeting met dat wat bekend is (binnen de eigen sub-cultuur) is niet te vergelijken met de ontmoeting met het onbekende. De ontmoeting met andere culturen, en dan niet alleen in andere landen maar ook in met andere sub-culteren in de stad en buurt waar je woont. De ontmoeting met de vreemdeling (dat wat vreemd is) en zo te leren kennen wat voor de ander van waarde is, waardoor wederzijds begrip ontstaat. Een stad of land bestaat uit heel wat verschillende subculturen. Misschien bestaat het werkelijke leven er wel uit om deze vreemde wereld te leren kennen, waarbij het misschien niet direct om begrijpen draait maar wel om het respecteren van andere en wezensvreemde ideeën. Kan er sprake zijn van een ontmoeting als de leefwereld van de ander zo anders is als de eigen wereld? Dat is een vraag waarvan het antwoord misschien wel onbekend blijft, maar het lijkt ons wel een vorm van werkelijk in het leven staan.
Comments

We plaatsen cookies, zo min mogelijk en geanonimiseerd.

Aristeia maakt dit mogelijk